ร่วมงานกับเรา
  • ตำแหน่งที่รับสมัครงาน
  • เอกสารประกอบการสมัครงาน
  • ติดต่อสอบถามเรื่องการสมัครงาน

อัพเดตวันที่ 3 เมษายน 2558

รับสมัครแพทย์

ลำดับ

ชื่อตำแหน่ง

เพศ

อัตรา

หมายเหตุ

1.

  แพทย์อายุรกรรมและ  แพทย์อายุรกรรมอนุสาขา ทุกสาขา

ชาย/หญิง

3

2.

   แพทย์ หู คอ จมูก

ชาย/หญิง

1

3.

   แพทย์ โรคผิวหนัง และความงาม

ชาย/หญิง

1

จบ board หรือมีใบประกาศนียบัตร

4.

   แพทย์ศัลยกรรมกระดูกและข้อ

ชาย/หญิง

1

4.

   กุมารแพทย์

ชาย/หญิง

1

4.

   กุมารแพทย์อนุสาขาทางเดินหายใจ

ชาย/หญิง

1

ตำแหน่งที่รับสมัครงาน FULL-TIME

ลำดับ

ชื่อตำแหน่ง

เพศ

อัตรา

วุฒิ

สาขา

หมายเหตุ

1.

 พยาบาลวิชาชีพ

ชาย/หญิง

หลายอัตรา

ปริญญาตรี ขึ้นไป

การพยาบาล

2.

 พยาบาลวิชาชีพ ICU/CCU

ชาย/หญิง

หลายอัตรา

ปริญญาตรี ขึ้นไป

การพยาบาล

 

3.

 นักเวชสถิติ / CODER

ชาย/หญิง

1

ปริญญาตรี ขึ้นไป

เวชสถิติ

4.

 เภสัชกร

ชาย/หญิง

หลายอัตรา

ปริญญาตรี ขึ้นไป

เภสัชศาสตร์

 

5.

 นักรังสีเทคนิค

ชาย/หญิง

หลายอัตรา

ประกาศนียบัตร

รังสีเทคนิค

 

6.

 ผู้จัดการฝ่ายการตลาด

ชาย/หญิง

1

ปริญญาตรี ขึ้นไป

การตลาด

 

7.

 ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์

ชาย/หญิง

1

ปริญญาตรี ขึ้นไป

-

 

8.

 ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

ชาย/หญิง

1

ปริญญาตรี ขึ้นไป

-

 

9.

 เจ้าหน้าที่กราฟฟิค
 ประจำแผนกสื่อสารการตลาด

ชาย/หญิง

1

ป.ว.ส. , ปริญญาตรี

กราฟฟิคดีไซน์เนอร์

 ประสบการณ์ :: ถ้าผ่านงานด้านผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
จะได้ค่าประสบการณ์เพิ่ม
 เงินเดือนขั้นต่ำ 10,000 บาท ขึ้นไป
ขึ้นกับประสบการณ์การทำงาน

10.

 นักเทคโนโลยีหัวใจและ
 ทรวงอก

ชาย/หญิง

หลายอัตรา

ปริญญาตรีขึ้นไป

นักเทคโนโลยีหัวใจ
และทรวงอก

 อายุ 22 ปีขึ้นไป
 มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
/มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

11.

 พนักงานจัดซื้้อ/คลังสินค้า

ชาย/หญิง

1

ป.ว.ส. , ปริญญาตรี

-

 อายุ 21 ปีขึ้นไป
 มีมนุษยสัมพันธ์ดี/มีความขยันอดทน/รักงานบริการ
 มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

12.

 แม่บ้าน

ชาย/หญิง

หลายอัตรา

ป.6 ขึ้นไป

-

 อายุ 18 ปีขึ้นไป
 อ่านออกเขียนได้/ รักงานบริการ/
มีความขยันอดทน/ซื่อสัตย์สุจริต/
 มนุษยสัมพันธ์ดี/ รวดเร็วว่องไว/ สะอาดเรียบร้อย

13.

 แม่ครัว

ชาย/หญิง

หลายอัตรา

ม.3 ขึ้นไป

-

 อายุ 20 ปีขึ้นไป
 มีความรู้เรื่องการประกอบอาหารให้ถูกต้องตาม
มาตราฐานสุขาภิบาล/
 มีประสบการณ์ด้านการประกอบอาหาร/
 รู้วิธีการรักษาคุณค่าของอาหาร

14.

 ผู้ช่วยเหลือผู้ป่วย

หญิง

หลายอัตรา

ม.3 - ม.6

การดูแลผู้ป่วยและ
ผู้สูงอายุ

 อายุ 18 ปีขึ้นไป
 มีมนุษยสัมพันธ์ดี/สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้

15.

 พนักงานรักษาความปลอดภัย

ชาย

หลายอัตรา

ประถมศึกษาตอนต้น

-

 อายุ 21-40 ปี
 รู้กฏจราจร/ การป้องกันตัวเบื้องต้น/ มีความรู้รอบตัว/
 สามารถประสานงานได้ดี/ การใช้สัญญาณมือ

ตำแหน่งที่รับสมัครงาน Part Time

ลำดับ

ชื่อตำแหน่ง

เพศ

อายุ

วุฒิ

สาขา

หมายเหตุ

1.

 พยาบาลวิชาชีพ

ชาย/หญิง

-

ปริญญาตรีขึ้นไป

การพยาบาล

 มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

2.

 เภสัชกร

ชาย/หญิง

-

ปริญญาตรีขึ้นไป

เภสัชศาสตร์

 มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ตำแหน่งคนพิการ

ลำดับ

ชื่อตำแหน่ง

เพศ

อายุ

วุฒิ

สาขา

หมายเหตุ

1.

 พนักงานธุรการถ่ายเอกสาร

ชาย/หญิง

-

ม.3 ขึ้นไป

-

 

2.

 พนักงานคีย์ข้อมูล

ชาย/หญิง

-

ม.3 ขึ้นไป

-

 


เอกสารประกอบการสมัครงาน

อกสารประกอบการสมัครงาน

รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)

2   รูป

สำเนาบัตรประชาชน 

 

1   ฉบับ

สำเนาทะเบียนบ้าน

 

1   ฉบับ

วุฒิการศึกษา (ฉบับจริงพร้อมสำเนา)

 

1   ฉบับ


เอกสารเฉพาะตำแหน่ง

กรณีผู้ประกอบวิชาชีพ

 

 

สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ/ประกอบโรคศิลปะ

1  ฉบับ

กรณีตำแหน่งที่ต้องมีการขับรถในที่ทำงาน

 

สำเนาใบขับขี่รถจักรยานยนต์/รถยนต์

 

1  ฉบับ


เอกสารอื่น ๆ

สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)

 

1   ฉบับ

สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล (ถ้ามี)

 

1   ฉบับ

ใบผ่านงาน (ถ้ามี)

 

1   ฉบับ

สำเนาใบผ่านทหาร (กรณีพนักงานผู้ชาย)

1   ฉบับ

ติดต่อสอบถามเรื่องการสมัครงาน

สนใจร่วมงานกับเราติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
ได้ที่แผนกบุคคล  ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์  ชั้น 3
โทร. 056-311626-35  ต่อ 8006
ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00 - 17.00 น.

 

 


โรงพยาบาลศรีสวรรค์ ที่อยู่ ง.33/64 ถ.ดาวดึงส์ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ 1254 . 056-311626 โทรสาร 056-222388 E-mail sswhospital@hotmail.com